نظر 1

Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Freank تأیید شده (مرحله 18) 2023-03-26
questo non è male. Presenta solo 2 difetti. Uno tranquillo, uno un pò più grave.
quello "tranquillo" è la musica. Si capisce che è un suono che si ripete e ogni volta accelera... però si sente TROPPO lo stacco. Si sente quando finisce e inizia. Un suggerimento potrebbe essere sostituire la musica.
il difetto principale, invece, è che la difficoltà non aumenta. Dovresti far si che ogni 5 ostacoli saltati, la velocità degli oggetti che ti viene incontro acceleri un pochetto. Se no è monotono..
توصیه می‌شود
بازی آنلاین arrow ultimate
بازی آنلاینبازی آنلاین arrow ultimate Online
بازی آنلاین save the monster
بازی آنلاینبازی آنلاین save the monster Online
بازی آنلاین Aquatis-Journey to Kiltos
بارگیری Aquatis-Journey to Kiltos
بازی آنلاین Virus Hunt Beta 1.4
بارگیری Virus Hunt Beta 1.4
بازی آنلاین The Unknowns Saga Remake
بازی آنلاینبازی آنلاین The Unknowns Saga Remake Online
بازی آنلاین Color Tower
بازی آنلاینبازی آنلاین Color Tower Online
Play Online Games