Video TotO - Enhanced Ver Video

TotO - Enhanced Ver

447 بازیکن ها - 4 دنبال کننده ها دنبال کننده ها

OldPat

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/l1d3ncath4b9q5r/TOTO_-_Enhanced_Edition_Setup.exe
Flag
Pegi16 Over 250 downloads
Published on: 2014/07/28
Full

Rpg

Unknown

Versione migliorata di Theory of the Order (http://www.freankexpo.net/667/Theory-of-the-Order), gioco di ruolo 2D creato con RPG Maker 2000. Differisce pesantamente dall'originale grazie ad una trama rinnovata, una soundtrack originale e molte altre aggiunte e correzioni. Non è necessario possedere le RTP o il tool originale per giocare.
زبان: Italiano  
TotO - Enhanced Ver
TotO - Enhanced Ver
TotO - Enhanced Ver
TotO - Enhanced Ver
TotO - Enhanced Ver
TotO - Enhanced Ver
نظر 4
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
DiegoGramicciol تأیید شده (مرحله 18) 2022-08-28
Gran bel gioco!!!
cema12 (مرحله 8) 2016-09-22
Is Karma your only English game ?
OldPat (مرحله 10) 2014-07-29
Grazie Ghost, per il supporto e per i Let\'s Play :) Il sequel FORSE uscirà per fine anno. Nel frattempo, giocare l\'Enhanced è consigliato date le differenze di trama con la versione originale.
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی آنلاین Karma Flow [ENG/ITA]
بارگیری Karma Flow [ENG/ITA]
بازی آنلاین TriO Maker
بارگیری TriO Maker
بازی آنلاین GravNewton [Greenlight]
بارگیری GravNewton [Greenlight]
بازی آنلاین Sticks and Stones
بازی آنلاینبازی آنلاین Sticks and Stones Online
بازی آنلاین SUNSTONE
بارگیری SUNSTONE
بازی آنلاین Super HB
بارگیری Super HB