Play T-Rex and Muscle Sam

T-Rex and Muscle Sam

1195 بازیکن ها - 8 دنبال کننده ها دنبال کننده ها
Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/4wsb2cmob4lyb6k/T-REX+e+MUSCLE+SAM+BIG+TROUBLE+IN+S.P.F.+%5BENG-ITA%5D.rar
Flag
Download بارگیری
T-REX_e_MUSCLE_SAM_BIG_TROUBLE_IN_S.P.F.__ENG-ITA_.rar (100 مگابایت)
Flag
T-Rex and Muscle Sam are two wrestlers descended from two former legends. They fight at the wrestling league SPF for long and have quickly become tag team champions, as their fathers were in the past. But one evening during an interview, their belts are stolen.
زبان: Italiano   English  
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
نظر 15
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Guile (مرحله 8) 2021-01-30
It made the history of AGS!
AprilSkies (مرحله 10) 2012-05-15
Nonostante qualche imperfezione nella grafica, le ore piacevoli che passerete a giocarci dimostrano che la cosa più importante per una AG vincente è la storia che racconta e l\'avventura(appunto) che ci fa vivere. E\' un ottimo esempio di come un gioco dovrebbe essere sviluppato per attirare il giocatore.
AprilSkies (مرحله 10) 2012-05-15
(..) Gli enigmi sono molto bel congeniati e la difficoltà di alcuni di essi rende il gioco piuttosto longevo. I personaggi sono molto ben caratterizzati e la storia è molto interessante; il principale punto di forza sono senz\'altro i dialoghi, davvero molto divertenti. <br />(continua)
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی کن Cactus Strowberry
دانلود Cactus Strowberry
بازی کن Road To Wastedmania
دانلود Road To Wastedmania
بازی کن GALAX
indiepadبازی آنلاین GALAX with the indiepad
بازی کن mope.io
دانلود mope.io
بازی کن Pinball
دانلود Pinball
بازی کن HooperVania
دانلود HooperVania