Video Sogni: L'Inizio Video

Sogni: L'Inizio

390 بازیکن ها - 2 دنبال کننده ها دنبال کننده ها

Fafri93

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/k542z8tra67dvna/UDKInstall-Sogni.exe
Flag
Pegi16 Over 250 downloads
Published on: 2014/02/14
Full

دیگر

Other

"Sogni" è un Linear-storytelling game, una sorta di film interattivo (in prima persona).
Il sottotitolo è "The beginning" in quanto quello che pubblicherò sarà solo la prima parte di una più ampia storia che ho creato.
Il gioco dura 50 minuti e dovete giocarlo tutto in una volta! Fatevi prendere dal gioco, sentite le emozioni del personaggio, siate parte del buio...
زبان: Italiano  
Sogni: L'Inizio
Sogni: L'Inizio
Sogni: L'Inizio
نظر 3
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
KingJhon (مرحله 14) 2019-06-23
Davvero niente male!
EncoForge (مرحله 7) 2017-04-12
Ok completato,solo non ho capito il finale,è un to be continued?
Apparte questo nella parte in cui il protagonista doveva ricreare la scena,non poteva semplicemente chiudere gli occhi e rivivere la scena nella sua mente ed infine credere fermamente che quando li avrebbe aperti egli sarebbe stato li?Io avrei fatto così,anziche ricrearla pezzo per pezzo
EncoForge (مرحله 7) 2017-04-12
Hmmm i want to try it,especially because i'm an oneirounaut...
توصیه می‌شود
بازی کنید Enoon
بارگیری Enoon
بازی کنید No Hexy
indiepadبازی کنید No Hexy with the indiepad
بازی کنید FUNNY FUNNY BAD TRIP!
بارگیری FUNNY FUNNY BAD TRIP!
بازی کنید GirlAndChainsaw (JP/EN)
بارگیری GirlAndChainsaw (JP/EN)
بازی کنید Dungeons of Dreadrock
بارگیری Dungeons of Dreadrock
بازی کنید Power The Grid
بازی کنیدبازی کنید Power The Grid Online