Play 쓰레기 피하기 Online
Play
</> ฝังโค้ด

쓰레기 피하기

33 Players - 2 Subscribers Subscribers
거북이가 해양 쓰레기를 피해 알을 낳으러 해변으로 갑니다.
거북이는 스페이스 바를 눌러 점프를 할 수 있고 누르지 않고 있다면 계속 밑으로 가라앉습니다.
거북이가 쓰레기에 닿거나 화면 위 아래에 닿으면 게임이 종료됩니다.
물고기를 먹으면 점수가 올라갑니다.
우측 하단에 도착 지점까지의 거리가 표시됩니다.
게임 시작: 스페이스 바
게임 플레이: 스페이스 바
#sunmoon #sunmoon2021f
외국어자율전공학부 정원지
ภาษา: English   한국어  
쓰레기 피하기
쓰레기 피하기
Comments 5
Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
leedh2717 (เลเวล 4) 2021-12-23
환경에 대한 주제도 괜찮고 물고기를 먹으면 점수가 오르는 점이 좋았던것 같습니다.
tohi0622 (เลเวล 4) 2021-12-20
그래픽도 음악도 너무 이쁘고
유아이 부분도 너무 잘되어 있어서 너무 깔끔하고 좋아요 :)
게임에도 미니 맵이 있어서 오기가 생겨서 더 열심히 하게 되네요 bb
mansam3 (เลเวล 4) 2021-12-19
사회적 메시지가 담겨 있어 더 좋은 것 같아요
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
Play Natural room
ดาวน์โหลดเกม Natural room
ใหม่
Play Logic Training with Brain
ดาวน์โหลดเกม Logic Training with Brain
Play Ogre Time!
ดาวน์โหลดเกม Ogre Time!
Play Mystic Mayhem Unleashed D
ดาวน์โหลดเกม Mystic Mayhem Unleashed D
Play Lockdown Lewd UP!
PlayPlay Lockdown Lewd UP! Online
Play Shadow: The Beginning
ดาวน์โหลดเกม Shadow: The Beginning
Play Online Games