Play RainFrog Online
Hrať
</> Vložiť

RainFrog

17 Hráči - 0 Odberateľov Odberateľov
Published on: 2021/06/17
Demo

Rpg

3D Adventure Studio

#sunmoon #sunmoon2021e
제작자: 정찬호
게임 소개
비가 내리는 날, 막 탈태가 끝나 개구리 들이 도로로 올라오고 있습니다. 개구리들이 사람의 발에 밟혀 죽지 않도록 구해주세요.
플레이 방법
시작화면에서 Start를 클릭하여 게임 시작
게임 화면에서 개구리를 드래그하여 우측 하단의 바구니에 집어 넣어 구출
바구니로 한번에 구조할 수 있는 개구리의 수는 제한이 존재
좌측 하단에는 방생 버튼이 존재
터치할 시 바구니에 존재하는 개구리들을 안전하게 방생
방생 기능 사용 시 일정 시간 동안 재상용이 불가
보관수, 제한시간은 구조된 수의 제곱근만큼 증가
구조한 개구리의 수는 화면 상단에 표시됩니다.
Jazyk: 한국어  
RainFrog
Komentárov 2
Pomocník Formátovania 380
gamefive Overené (Level 15) 2021-06-19
빗소리가 인상적인 게임입니다. 빗소리를 듣고 있으니 마음이 편안하지네요. 힐링 게임 같아요
wearevenom (Level 12) 2021-06-17
It is not bad. Interesting sprites and background, but you should add also a title screen and to show in the game what are the keys to use and how to play it
Odporúčané
Hrať Jump_Dog
HraťHrať Jump_Dog Online
Hrať Anxiety
Stiahnuť Anxiety
Hrať Haeralis
Stiahnuť Haeralis
Hrať Zero Reaction
Stiahnuť Zero Reaction
Hrať PICKUP THE BALL!!!!
HraťHrať PICKUP THE BALL!!!! Online
Hrať The Final Round
Stiahnuť The Final Round
Play Online Games