Sunset Cat Sunset Cat Kylevarov
Hráči: 678
Odberateľov: 5

Pc white Stiahnuť
FinalsBuildPCv1.3.zip
Flag
Pc white Stiahnuť
FinalsBuildPCv1.3.zip
Flag

Komentárov 5

Pomocník Formátovania 380
ehddnjsdn (Level 6) 2020-12-14
난이도가 어려웠던 점 때문에 더 재밌지 않았나 생각합니다
rlawnsgh9757 (Level 6) 2020-12-14
음악도 좋고 배경 픽셀아트도 너무 예뻤습니다! 재미있었습니다아
rnrmsah (Level 6) 2020-12-14
배경사운드가 게임이랑 잘어울리네요 게임은 좀 어려운감이 있어서 아쉽습니다 캐릭터 귀여워요~
sein980729 (Level 5) 2020-12-13
와 난이도 너무 어려웠습니다.그래도 재미있게 즐겼습니다! 점프할때마다 소리 너무 귀여웠습니다.
gamefive Overené (Level 15) 2020-12-13
음악이 레트로 하면서도 세련된 느낌이네요 멋진 음악입니다. 게임의 분위기를 더욱더 흥미진진하게 해주는 음악이네요. sunset cat 캐릭터도 멋진 그래픽입니다. 캐릭터의 모습과 음악 모두 동양 + 서양의 느낌이 나네요. 그런데 이 게임의 끝이 있나요? 게임의 끝이 없는거 같아 조금 아쉽네요. 멋진 게임입니다.
Odporúčané
Hrať Angry Ducks
HraťHrať Angry Ducks Online
Hrať space game 2 demo
Stiahnuť space game 2 demo
Hrať Zelda Classic
Stiahnuť Zelda Classic
Hrať Temple Guy
HraťHrať Temple Guy Online
Hrať Mr Man
Stiahnuť Mr Man
Hrať No Waste
Stiahnuť No Waste
Play Online Games