Play Puppy out of the house Online
Pelaa
</> Upottaa

Puppy out of the house

6 Pelaajaa - 8 Tilaajaa
Julkaistu: 28/10/2019
Complete

Other

Stencyl

#mjsw03 #stencyl #2019662008<em>민보욱</em>103/ 게임 제목 : 집 나가면 개 고생 ( Puppy out of the house )/
게임 조작 방법 : 키보드↑ : 점프 / 키보드←,→ : 좌,우 이동 /
게임 진행 방법 : 1스테이지에서 오른쪽으로 이동하면 강아지가 집을 나가고, 2스테이지 부터 바나나를 다 먹어야만 스테이지 클리어가 가능하다. 3스테이지에서는 타일에 부딪히면 죽게되 타일을 피하며 바나나를 다 먹으면 4스테이지인 강아지의 집으로 다시 돌아가게 된다.
Kieli: 한국어  
Puppy out of the house
Puppy out of the house
Puppy out of the house
Kommenttia 0
Formatting Help 380
Lisää julkinen kommentti...
+20 Points
Suositellut
Pelaa The Legend of Dragon
Lataa The Legend of Dragon
Pelaa Alcaxar
Lataa Alcaxar
Pelaa Erayu
Lataa Erayu
Pelaa Monkey GO Happy
PelaaPelaa Monkey GO Happy Online
Pelaa AETER
Lataa AETER
Pelaa Nuclear Kitten Invas
Lataa Nuclear Kitten Invas
Play Online Games