اخبار 2 Feed Rss The Fable of Gretel

ENGLISH: Hello, everyone! It's my pleasure to present my first game, from, well, six years ago (!!!), finally in English! It was made in three weeks of sweat and swearing, for a contest on rpg2s.net, reaching second place (yay). Being completed in such a short time, it was marred with bugs, hopefully all resolved in this final version (still, let me know if you find anything!), but it was a labour of love. I'm still very proud of it. For this version, I reworked some texts, remade a puzzle from scratch, recalibrated the final boss. Lots of re*s! It's a short game, less than a hour for sure, but I hope you'll have some fun with it. Remember to install the font in the main folder!

ITALIAN: Ciao, pezzenti! E dico pezzenti col cuore, perché c'è la possibilità che abbiate già giocato, in un modo o nell'altro, questo giochino di circa sei anni fa. Quindi sarò meno formale rispetto a sotto (i bilingue si divertiranno un sacco!). Dopo aaaanni mi son deciso (senza spinta alcuna! coff) a tradurre Gretel in inglese. Probabilmente lo sapete (e se non lo sapete, andate a giuocare!), è stato il mio primo gioco, e, seppur breve, mantiene un posticino nel mio cuore. Questa inglese è la versione finale (a meno di bug corregibili...), con dialoghi più o meno rivisti, con qualche errore di troppo scalzato via, e con un puzzle nuovo di zecca perché quello che c'era prima era odiato da tutti. Se vi va di riprovare l'emozioni (quali emozioni?) di anni fa, ariprovatelo pure, in inglese, yo. O se siete nuovi di queste parti, dateci un'occhiata per la prima volta! Al massimo vi farete qualche risata... spero più nel bene che nel male.

توصیه می‌شود
بازی کنید Quiet Manor
بارگیری Quiet Manor
بازی کنید CSGO Imitation
بارگیری CSGO Imitation
بازی کنید My First Text Adventure
بازی کنیدبازی کنید My First Text Adventure Online
بازی کنید Square-timer!
بارگیری Square-timer!
بازی کنید Astonia 3 Invicta
بارگیری Astonia 3 Invicta
بازی کنید The Peephole's Chronicles
بارگیری The Peephole's Chronicles