نظر 28

Formatting Help 380
flykidsblue1 (مرحله 10) 2020-08-05
This game was fun!
vinstriano (مرحله 10) 2019-06-22
Great game idea
pierluigi mingo (مرحله 3) 2019-05-01
veramente bello :)
AnthonyNkl (مرحله 10) 2019-01-09
Great looking game! Love the gif-thumbnail!!
Gwenelan (مرحله 3) 2018-10-14
Mmm, se provo a giocare online, mi mostra il logo di Unity e poi più nulla... sono io o non funziona?
Festuceto (مرحله 1) 2018-08-18
Il gioco non ha l'eseguibile. Uploadate il gioco completo per favore.
GamesBox101 (مرحله 13) 2018-07-24
taking too much time to play :-(
Luis (مرحله 17) 2018-01-21
I played a longer version of this game. Now it's very short. The developers cut it
Helyees (مرحله 6) 2017-12-20
Looks cool!!
Naldo (مرحله 8) 2017-12-19
This is great. Love the artwork, and it plays so smoothly. It would have helped if I could move the camera to look down or something as it was hard to time the guards movement before descending. Music was as a little repetitive but still really good.
ScemEnzo (مرحله 6) 2017-07-17
Avventura stupenda. Ho avuto modo di giocarla al Napoli Comicon e mentre lo provavo pensavo all'immensità del lavoro che ci dev'essere dietro.
Gran bel titolo made in Italy
Maurizio De Ang (مرحله 4) 2017-05-29
Gioco bellissimo, provato a Svilupparty! E gli autori sono simpaticissimi :)
توصیه می‌شود
بازی کنید Il Pifferaio di Hamelin
بارگیری Il Pifferaio di Hamelin
بازی کنید Green Slaughter
بارگیری Green Slaughter
بازی کنید Raldon
بارگیری Raldon
بازی کنید La Bussola d'Oro
بارگیری La Bussola d'Oro
بازی کنید Physics Chapter 2
بازی کنیدبازی کنید Physics Chapter 2 Online
بازی کنید T.I.M.E.R.S
بارگیری T.I.M.E.R.S
Play Online Games