نظر 3

Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Luis (مرحله 17) 2019-05-24
Ho appena giocato a Pongo e ho provato anche questo. GD Duel è decisamente più originale, ma noto che anche qui non hai curato proprio la pagina, una descrizione corta e che non spiega nulla e solo uno screen. Il gioco è ancora scarno (so bene che lo migliorerai) ma ha del buon potenziale. Consiglio anche io (come gli altri commenti) di aggiungere l'indiepad, la scelta di più armi e personaggi con abilità diverse. Inoltre anche stage più diversi. Prova CHOP caricato su questo sito.
KingJhon (مرحله 14) 2019-05-23
It looks in English but you selected Italian as language. Can I switch weapons?
Gatsu87 (مرحله 14) 2019-05-23
BUG: if I go out of the screen the game is ended (?). P.s. add the indiepad support. it's perfect for it.
توصیه می‌شود
بازی کنید Splash Bomb
بازی کنیدبازی کنید Splash Bomb  Online
بازی کنید Pongo
بازی کنیدبازی کنید Pongo Online
بازی کنید Block Breakers
بارگیری Block Breakers
بازی کنید Grumpy Cars
بارگیری Grumpy Cars
بازی کنید lichess
بازی کنیدبازی کنید lichess Online
بازی کنید Kim's party
بازی کنیدبازی کنید Kim's party Online
Play Online Games