نظر 5

Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
AnnieIbones (مرحله 10) 2019-10-05
e' una demo, quindi mi aspetterò di vedere poi il completo con qualche finezza in più.
E' una buonissima base se fosse il tuo primo gioco. Qualche animazione di camminata e salto (ma anche solo camminata) andrebbe bene e anche solo una musica di base, non per forza anche degli effetti. Ho notato che il try again rimane un po' sotto schermata da browser, non so se si possa alzare.
Ho notato anche che spesso sui cubi rimane su stando su un lato, ma meglio per me che son imbranata e mi salvavo xD
ronnye (مرحله 15) 2019-06-19
1- Add a jump animation
2- add a walk animation
3- add a background music
4- add sound effects
5- add an automatic restart after the game over
6- add a main menu with the game title
7- improve the description of your game
8- add more screenshots
Fellowplayer (مرحله 22) 2019-06-19
I'm confused too, what is it?
Agent44 (مرحله 13) 2019-06-19
What is it?
franco999 (مرحله 13) 2019-06-19
Improve the description and add more screenshots. I played it, it's a good start
توصیه می‌شود
بازی کنید esPoir
بارگیری esPoir
بازی کنید Eggy Bird
بارگیری Eggy Bird
بازی کنید Age of Garbage
بارگیری Age of Garbage
بازی کنید Arcade_Battlefield
بارگیری Arcade_Battlefield
بازی کنید Cute Adblocker
بازی کنیدبازی کنید Cute Adblocker Online
بازی کنید FWS
بارگیری FWS
Play Online Games