Final Fantasy Cartre Final Fantasy Cartre doncamilo
بازیکن ها: 416
دنبال کننده ها: 2

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/xwm49jjq28hofp7/Final+fantasy+carte.rar
Flag
Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/xwm49jjq28hofp7/Final+fantasy+carte.rar
Flag

نظر 4

Formatting Help 380
AprilSkies (مرحله 10) 2014-01-21
Yep! We want english localization for the game! It looks amazing. Unfortunately I can\'t understand french...
Philosophia (مرحله 7) 2014-01-21
Final Fantasy is a game truly very particular and clever. <br />The author has shown great programming skills. <br />The game is based on good idea: use the lore of <br />Final Fantasy for card game. <br />Unfortunately, this game is in French. I had difficulty to <br />understanding skills and rules. <br />The graphics should be changed, primarily the font used (unreadable). <br />I suggest an English translation. ;) <br />
Philosophia (مرحله 7) 2014-01-21
Anche la grafica deve essere cambiata, soprattuto il font usato. <br />FCC è un gioco da provare.
Philosophia (مرحله 7) 2014-01-21
Final Fantasy è un gioco veramente molto particolare, dove l\'autore ha mostrato una grande abilità di progammazione. <br />Il gioco si basa su idea buona che è quella di utilizzare i lore di <br />FF per relizzare un gioco di carte. <br />Purtroppo essendo in francese ho avuto un po\' di difficoltà nella <br />comprensione del gioco, delle abilità e delle regole. <br />
توصیه می‌شود
بازی کنید QVGDM
بارگیری QVGDM
بازی کنید [rm 2k3] FPS
بارگیری [rm 2k3] FPS
بازی کنید Boredspiel
بارگیری Boredspiel
بازی کنید Sogni: L'Inizio
بارگیری Sogni: L'Inizio
بازی کنید ARANEUM
بارگیری ARANEUM
بازی کنید The Visitor
بارگیری The Visitor