نظر 4

Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
TyrionL (مرحله 14) 2018-11-05
i'm english but it's possible to play also if the game is in italian. even if I hope to see soon it also in eng, also because i'm very interested to know the plot! they are very cute!
Freank تأیید شده (مرحله 16) 2018-11-01
Appena provato! Allora, devo dire che la grafica è la cosa che mi ha più incuriosito e spinto a giocarlo subito. E non si tratta solo di qualcosa di originale, ma anche di fatto molto bene! Complimenti! Anche le meccaniche di gioco, per quanto semplici, tengono incollati! Inoltre il livello di difficoltà crecente è regolato molto bene! Davvero un gran bel gioco, una piacevolissima sorpresa! :) Continua così!
CapZero88 (مرحله 12) 2018-10-31
only italian?
Ste (مرحله 12) 2018-10-31
Gioco splendido! Complimenti Thund, ottimo lavoro come sempre!
Un progetto di qualità notevole :)
توصیه می‌شود
بازی کنید Ballip! ~ Royal Icing
بازی کنیدبازی کنید Ballip! ~ Royal Icing Online
بازی کنید Lost InSight
بازی کنیدبازی کنید Lost InSight Online
بازی کنید Uridium 2
بارگیری Uridium 2
بازی کنید Wings Of Bluestar
بارگیری Wings Of Bluestar
بازی کنید Ancient Hunt
بارگیری Ancient Hunt
بازی کنید RetroScape
بارگیری RetroScape
بازی های رقابتی دارای تابلو پیشروه